ទំព័រ_បដា

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ Shanghai Essen ឆ្នាំ 2021

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនអន្តរជាតិ Qingdao ឆ្នាំ 2021

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសៀងហៃឆ្នាំ ២០២០

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍

២.

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន Dongguan ឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍អុបទិកទីក្រុង Munich ឆ្នាំ 2018

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍